Spring naar inhoud

Verzet Tegen Homohuwelijk: Dekmantel Voor Streven Naar Een Fascistoïde Maatschappij Orde

29/05/2013

Monde

In Frankrijk lopen er heel wat mensen te hoop tegen de wet, die het homohuwelijk mogelijk maakt. Zondag 26 mei 2013 gingen in Parijs weer vele tienduizenden de straat op om er tegen te demonstreren. Een aantal groepen heeft na die dag aangegeven de strijd voor de intrekking van die wet voort te zetten.

Het Franse dagblad Le Monde van 24 mei 2013 besteedde onder de kop ‘L’extrême droite radicale en ébullition’ (Het radicale extreem rechts aan de kook) aandacht aan enkele ideologische achtergronden van verschillende groepen, die bij de demonstraties zijn betrokken. Tevens wordt in Le Monde duidelijk gemaakt hoe een en ander effect heeft binnen de UMP (de partij van Sarkozy).

Reactionair politiek amalgaam

Het valt op dat anno 2013 in Frankrijk op de een of andere wijze de rooms-katholieke kerk heeft weten te investeren in het strijdpunt van het homohuwelijk: het gezin is voor velen de hoeksteen van de samenleving en dat gezin hoort te bestaan uit een man en een vrouw ten behoeve van het verwekken van kinderen. In de discussie wordt dat gepresenteerd als biologische noodzakelijk. Het gezin is door de natuur gegeven, zo heet het, en het homohuwelijk gaat dus tegen de ‘natuur’ in. Een groot deel van de opposanten bestaat uit rooms-katholieken.

Een argumentatie waarin de verwijzing naar ‘de natuur’ voorkomt en waarbij die natuur vervolgens aan iets onontkoombaars in de sociale sfeer wordt gekoppeld, moet met de nodige argwaan worden gewogen. Veelal zit er een ideologische bedoeling achter, die verband houdt met een reactionaire kijk op de wereld. Ook in de problematiek van het verzet tegen het homohuwelijk komt men dit tegen.

Bij een aantal groepen binnen die verzetsbeweging is de rooms-katholieke oriëntatie onverholen aanwezig. Een club die zich Renouveau français (Vernieuwd Frankrijk) noemt, opgericht in 2005, laat op haar site weten dat haar nationalisme een contrarevolutionaire en rooms-katholieke bezieling heeft. Ook de sites van een aantal andere extreemrechtse groeperingen die zich eveneens in de demonstraties manifesteren, leerden me dat alle ‘het gezin’ rekenen tot de ‘Westerse waarden’ die moeten worden verdedigd. Een club als Printemps français verspreidt bijvoorbeeld de volgende gedachte via haar site. De invoering van het homohuwelijk leidt tot de ontkoppeling van het huwelijk met de natuur. Dit levert een overwinning op van de cultuur over de natuur, wat weer een uitholling met zich brengt van de rechten van de mens. Hoe verzin je het bij elkaar? Maar dit soort denken wekt sommige aanhangers ervan wel op, om met geweld te dreigen tegen hen die anders denken…

Homohuw

Dit religieuze conservatisme mengt zich bij hen met een politiek conservatisme. Dat tezamen vormt vervolgens een reactionair politiek amalgaam, waarin een fascistoïde maatschappij orde weerspiegelt. Dit laatste is ondermeer af te leiden uit het volgende. Op te merken is dat men met name in de sfeer van de strijd tegen het homohuwelijk mensen tegenkomt, die zich openlijk erop beroepen aanhangers te zijn van reactionaire geesten als Charles Maurras (1868-1952) en Philippe Pétain (1856-1951). Maurras, die dictators als Salazar, Franco en Mussolini steunde, is de leider en ideoloog, gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw, van de monarchistische, nationalistische, contrarevolutionaire beweging Action française (opgericht in 1898). Pétain is de leider van het Vichy-regime dat tijdens de bezetting van Frankrijk in WO II met de Duitsers collaboreerde. Het programma van het Vichy-regime baseerde zich weer op grote delen van het programma van Maurras. Hier wordt dus een bruine lijn getrokken.

Zo behoort tot het verzet tegen het homohuwelijk ook een groepering als de Jeunesses nationalistes révolutionaires (Revolutionaire nationalistische jongeren). Opgericht  door skinheads in 1987 en in 2010 gereactiveerd, betreft het een beweging die zich met geweld richt tegen immigranten en antifascisten. Bij hen leeft het zogeheten pétainisme, vernoemd naar Pétain en zijn programma.

Er zijn auteurs die dit bagatelliseren door er op te wijzen dat de groepen waarom het gaat als vaste kern elk slechts enkele honderden aanhangers hebben. Dus wat stelt het voor, is de retorische vraag. Ook is het wat simpel die antihomohuwelijk beweging in de hoek te stoppen van de erfgenamen van het fascisme van de jaren 1930 of te zien als een uiting van rooms-katholiek integrisme, zo stelt bijvoorbeeld de filosoof en socioloog Jean-Pierre Le Goff (in Le Monde van 25 mei 2013). Het gaat er echter niet om dat het splintergroepen betreft. Aan de orde is of die reactionaire ideeën heden ten dage leven. En dat blijkt het geval te zijn.

De ‘bruine’ lijn

De hedendaagse  Action française 2000 is een Frans monarchistisch blad dat zich als verre erfgenaam ziet van het blad dat ooit door Charles Maurras werd uitgegeven. Het ondersteunt het verzet tegen het homohuwelijk. Een van de vragen die men zich kan stellen is of en hoe dit alles wellicht doordringt in de politieke sfeer van bijvoorbeeld een grote rechtse politieke partij als de UMP (de partij van Sarkozy)? Om een idee te geven, verwijs ik naar twee recente voorbeelden waar de ‘ligne brune’ (de bruine lijn) wordt overschreden (zoals dat in het Franse weekblad Marianne van 25-31 mei 2013 heet).

Het eerste voorbeeld handelt over de wijze waarop men in de UMP bezig is zich voor te bereiden op de burgemeestersverkiezing van Parijs. Daarvoor heeft zich een aantal kandidaten aangediend, waarvan er een de voorkeur heeft bij een aantal belangrijke UMP’ers. Het betreft de oud-woordvoerster van Sarkozy, Nathalie Kosciusko-Morizet (met een afkorting NKM genoemd). In het parlement heeft zij zich onthouden van stemmen tijdens de behandeling van de wet, die het homohuwelijk introduceert in het Franse recht. Kortom, zij heeft zich niet verzet tegen een dergelijk huwelijk.

Dat is haar op een ‘veroordeling’ komen te staan van de vice-voorzitter van de UMP Guillaume Peltier. Deze ex-activist van het Front National (FN) heeft binnen de UMP met enkele anderen de groepering Droit forte (Sterk rechts) opgericht. In dit verband is het relevant erop te wijzen dat hij bevriend is, zo leert Le Monde van 25 mei 2013, met Patrick Buisson, aanhanger van de denkbeelden van…Maurras.

Fascism

Maar er speelt meer. In de tijd dat Sarkozy president van Frankrijk was, liet deze zich ondermeer adviseren door… Patrick Buisson. En wat wil nu? Nadat Sarkozy zijn herverkiezing had verloren, heeft NKM zich schamper uitgelaten over Buisson, door op te merken dat deze eerder Charles Maurras dan de ex-president had zien winnen. Hier tekent zich op hoog partij niveau een ideologische strijd af tussen conservatief en reactionair rechts. En die gaat weer verder dan de UMP alleen. Dat blijkt uit het volgende.

De genoemde Peltier van ‘Droit forte’ steunt twee andere UMP kandidaten voor het burgemeesterschap van Parijs. Die kandidaten zijn, zoals ook ‘Droit forte’, aanhangers van het idee dat er een samenwerking tussen de UMP en het FN gezocht kan worden. Allen vinden zich in het verzet tegen het homohuwelijk ook al is het nu bij wet erkend. De strijd wordt evenwel voortgezet om de wet ingetrokken te krijgen en concentreert zich daarmee onverholen als een strijd tegen de zittende socialistische regering en president Hollande. Dat moet kunnen, overigens, want waarom leven we anders in een ‘democratie’? Maar het verzet tegen het homohuwelijk is ook dekmantel voor een strijd die verder gaat dan dat, namelijk waar het om de invoering van een fascistoïde maatschappij orde gaat.

Zelfmoord voor het altaar

Het tweede voorbeeld waaraan ik denk waar de bruine lijn wordt overschreden, is het volgende. Onlangs pleegde de racistische ideoloog Dominique Venner (1935-2013) publiekelijk zelfmoord voor het altaar in de Notre Dame van Parijs. Hij stond bekend als ultra extreemrechts, die nooit heeft gebroken met de nazi-ideologie. En wat merkt Marine Le Pen, leider van het FN, naar aanleiding van zijn dood op? ‘Dominique Venner verdient ons respect met zijn laatste buitengewone politieke daad, met het doel om het Franse volk uit zijn slaap te wekken’ (Le Pen geciteerd in Le Monde van 24 mei 2013).

De bruine lijn verloochent zich niet (aldus het commentaar in Marianne van 25-31 mei 2013). Van Marine Le Pen mocht men verwachten, dat zij een dergelijke hommage aan Venner brengt, maar wat te denken als men spreekt over Christine Boutin, de voorzitster van de Parti chrétien-democrate (Christelijk-democratische partij), welke partij geassocieerd is met de UMP? Voor de zelfmoord van Venner houdt Boutin voor een deel de Franse president Hollande verantwoordelijk. Deze heeft in haar ogen met zijn steun aan de wet die het homohuwelijk mogelijk maakt, de beschaving neergehaald wat bij Venner aanleiding is geweest voor zijn desperate daad. Ook zij passeert ‘la ligne brune’, door haar hommage aan een historicus die als tragedie voor Frankrijk niet de nederlaag van 1940, noch de bezetting, de gefusilleerde krijgsgevangenen, de deportaties, de konvooien van de dood hield… maar de ‘burgeroorlog’ door het Verzet gevoerd, tot aan het noodlot toe van 1944, dat de bevrijding heet! (aldus Marianne)

Waarom dit alles op deze wijze hier naar voren gehaald? Het laat zien wat er in een samenleving onderhuids kan leven en naar boven komt bij iets als het homohuwelijk. Wie denkt dat fascistoïde ideeën overwonnen zijn, kan zich lelijk vergissen.

Thom Holterman

Aantekening

[ 1 ]  Op het moment dat ik dit item schrijf, lees ik op de site van Le Grand Soir het item onder de titel ‘L’inévitable retour du fascisme?’ (De onvermijdelijke terugkeer van het fascisme?). Daarin ook de opmerking dat het grote publiek onwetend is met de terugkeer van het extreme rechts. Natuurlijk merkt het de troebelen wel, maar het is zich absoluut niet bewust van de precieze aard van het gevaar. Voor het hele item, klik HIER.

Aan dit item ontleen ik het beeldmateriaal dat leert: ‘Het is geen fascisme als wij het doen’.

[ 2 ] Onder de titel ‘On revoit à l’église des prêtres parler politique dans les homélies’ (Men hoort in de kerk de priesters weer over politiek spreken in hun preken) een vraaggesprek in Le Monde van 26 mei 2013 met Denis Pelletier, historicus gespecialiseerd in het hedendaags christendom. De openingsvraag luidt: ‘Is de rooms-katholieke kerk bezig zich te herpolitiseren in relatie tot de strijd tegen het homohuwelijk?’.

Pelletier: ‘Ja, in de laatste jaren maken we een nieuwe fase mee van herinvestering door de rooms-katholieke kerk in de sfeer van de politiek’. Voor het hele interview, klik HIER.

2 reacties leave one →
 1. Bert van den Bosch permalink
  30/05/2013 18:09

  Ach Tommie je weet zoveel, maar dat is geen garantie, dat je het begrijpt.
  Iemand die iets begrijpt kan het simpel(eenvoudig) begrijpelijk uitleggen.
  Het schijnt me dat je weinig begrepen hebt van wat genoemd wordt “de seksuele revolutie”.
  In die jaren deed een platte grap de ronde:
  De boer sprak: “Een gat is een gat” en neukte het varken waar zijn vrouw naakt bij stond.

  Wij mensen worden met diverse driften geboren.
  “Wie niet werkt zal niet eten”, dat betekent niet, Wie niet arbeidt, zal niet eten”.
  In een geboren menselijk lichaam werken de organen en als die organen werken,
  heeft het lichaam voeding nodig(diverse driftbevredigingen).

  De eerder genoemde platte grap betekent in feite, dat we onze lullemans in ieder gat
  kunnen bevredigen, naast handmatige zelfbevrediging. Tja…, dat is even schrikken.
  Dat dat zo is wordt bevestigt door het gegeven, dat mannen van seks met elkaar kunnen genieten, want bevredigd worden is prettiger dan zelfbevrediging.
  Net zo goed als je als man kunt bevredigen in een gat van een ander, die daarvan kan genieten, is dat bevredigender dan het zelf handmatig doen.
  Overigens geldt dat qua bevrediging naar we nu kunnen weten ook voor vrouwen.
  D.w.z. bevredigd worden is fijner.

  Hoezo willen mensen toch alles sublimeren(naar een hoger niveau tillen)???

  Het probleem van de tijd van de “seksuele revolutie”, die niet echt een evolutionaire
  ontwikkeling heeft bewerkstelligd, is dat men niet samen kon delen.

  Wordt je wakker?

  Groet…Bert.

  • tijdschriftdeas permalink*
   31/05/2013 09:06

   De hierbovenstaande reactie is in relatie tot het aan de orde zijnde item als volstrekt inadequaat en ongepast te beschouwen.
   Thom

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: