Spring naar inhoud

Verkiezingen. Zijn Die Niet Vooral Een Valstrik?

19/04/2017

Het kon niet uitblijven. Ook het nieuwe nummer van Le Monde libertaire (nr. 1787, april 2017) wijdt haar dossier aan de verkiezingen in Frankrijk. De titel ervan luidt ‘Verkiezingen, vindt u die nog amusant?’. Die verkiezingen moeten een nieuwe president aanwijzen. Eigenlijk zit je als anarchist in verlegenheid: alles wat er over verkiezingen is op te merken, is in de loop van meer dan een eeuw al gezegd. Het enige artikel in het dossier waar nog over nagedacht kan worden is dat van René Berthier, getiteld ‘Directe democratie of representatieve’. Hij legt uit dat we ons niet moeten vermoeien met de verkeerde discussie. Verkiezingen? Best, dat wil zeggen, ten behoeve van vertegenwoordigers in organen die ertoe doen, organen geëntameerd door anarchisten in decentraal-federalistische stelsels. Anarchisten zijn dus niet tegen verkiezingen en vertegenwoordigers. Wat is dan het probleem?

Industriële democratie

De verkiezingen waarin we in een burgerlijke maatschappij worden getrokken, richten zich op het parlementaire systeem. Dat is een systeem afgestemd op de overheersing van het kapitalisme. Daarvoor is ‘democratie’ ook getransformeerd [zie daarover ook de oude maar nog messcherpe analyse van de marxistische Italiaans-Duitse politicoloog Johannes Agnoli, De transformatie van de demokratie, Nijmegen, 1971]. Al midden 19de eeuw is Proudhon overgestapt naar een ander stelsel (na zijn teleurstellende parlementaire ervaringen in 1848; zelfde ervaringen deed Domela Nieuwenhuis op (periode 1888-1891) als eerste socialist in het Nederlandse parlement). Proudhon vond dat de arbeidersklasse zich moest organiseren op basis van hun rol in het productieproces en buiten het parlementaire stelsel om (vooruitlopend op het anarchosyndicalisme). Zijn idee was het beheren van industriële sectoren en je kan dan denken aan industriële democratie buiten de staat om.

Kiesrecht, verkiezingen, vertegenwoordiging, het zijn geen verschijnselen die anarchisten verwerpen. Ook gaat het er niet om, zo geeft Bertheir aan, dat de anarchistische kritiek op de vertegenwoordigende, parlementaire democratie een kritiek op het democratisch beginsel is. Het eerste is gewoon iets heel anders dan het tweede. De kritiek richt zich dan ook op de kapitalistische context waarbinnen dat beginsel in toepassing heet te zijn. Een universeel kiesrecht in een maatschappij die gefundeerd is op economische en sociale ongelijkheid is een valstrik voor de bevolking, aldus Berthier. Het kapitalisme zoekt met verkiezingen naar stromannen om zijn bestaan te legitimeren, zou ik zeggen.

Zou die economische en sociale ongelijkheid opgeheven zijn en zou er sprake zijn, naast industriële democratie, van een combinatie met lokale en bovenlokale coördinatieorganen (stelsels van ‘dubbele intercommunale verbinding’), dan is een kwestie als directe of representatieve democratie een kwestie van debatteren over maatvoering. Want iedereen begrijpt dat waar het beslissingsniveau vele duizenden of miljoenen mensen betreft ‘directe democratie’ uitgesloten is [en in plaats van verkiezingen zou het aanwijzen per lot van vertegenwoordigers eveneens in overweging genomen kunnen worden en met een snelle rotatie zouden op die manier veel mensen een ‘lerende ervaring’ opdoen]. En ja, zolang de ingebouwde sociale en economische ongelijkheid de basis van de bestaande maatschappij blijft, vormt ‘parlementaire democratie’ de valstrik voor de meerderheid van de bevolking. Zoals Élisée Reclus al meer dan honderd jaar geleden beargumenteerd betoogde: Stemmen, is afstand doen; stemmen is in de val lopen.

Het gaat dus om de context, want ook in antikapitalistische maatschappijconstructies zal er, zodra het om grote aantallen mensen gaat, met vertegenwoordigers gewerkt moeten worden, oppert Berthier. Daaraan voegt hij onmiddellijk het volgende toe. De vraag is dan om te weten welke bevoegdheden deze vertegenwoordigers worden toegekend, hoe zij worden gecontroleerd en door wie, hoe zij teruggeroepen kunnen worden, wat de duur van hun mandaat zal zijn en welk ritme bij de roulatie van mandaten wordt aangehouden.

Anarchistische archipel

De verkiezingen zijn dus niet amusant, want de overwegingen die Berthier in zijn bijdrage bespreekt, doen niets af aan de reeks van bijdragen, die kritiek formuleren op hetgeen waarmee wij in onze maatschappelijke werkelijkheid worden geconfronteerd: een stel clowns dat de macht wil om ons van alles op te leggen, of die als kapitalistische stromannen zich duur laten betalen voor hun bijbaantjes, zoals bijvoorbeeld de Belgische politicus Guy Verhofstadt. Die clowns zijn in Nederland op dit moment bezig een regering te vormen ten behoeve van de continuering van de maffiose neoliberale orde die heerst (vlak zo’n clown als bijvoorbeeld de Nederlandse politicus Jan Peter Balkenende niet uit). In Frankrijk van hetzelfde laken een pak (waarin een aantal parlementsleden zich laten naaien, voor 7000 euro per maatpak door ‘vrienden’ betaald). Dit alles met als valkuil de chantage in keuze tussen (neo)liberalisme en fascisme. In Frankrijk is daartegen opgestaan, onder meer, door de ‘Génération ingouvernable’ (Onregeerbare generatie).

Ook andere terreinen van sociale strijd worden in Le Monde libertaire bestreken, zoals de vakbeweging, de ecologische orde in relatie tot de groei van de wereldbevolking, internationaal nieuws. Op het culturele vlak is er weer veel aandacht voor film, maar ook boeken worden niet vergeten. Tevens zijn er gedichten opgenomen van lezers.

Thom Holterman

Le Monde Libertaire, nr. 1787, 4 april – 4 mei 2017, 78 blz., prijs 5 euro.

 

Update Franse vertaling 25.4.17

Les élections ne sont-elles pas avant tout un piège ?
C’était inévitable. Le nouveau numéro du
 Monde libertaire (n° 1787, avril 2017) consacre son dossier aux élections en France. Le titre dit : « Les élections, ça vous amuse encore ? »

Ces élections doivent désigner un nouveau président. En fait, les anarchistes sont embarrassés. Tout ce qui a été dit à propos des élections a déjà été dit pendant plus d’un siècle. Le seul article dans le dossier qui peut encore être pris en considération est celui de René Berthier, intitulé « Démocratie directe ou représentative ? » 

Il explique que nous ne devrions pas nous épuiser dans la mauvaise discussion. Les élections ? Elles se font pour désigner des représentants dans des organes qui comptent, les organes créés par les anarchistes dans un système décentralisé et fédéraliste. Les anarchistes ne sont pas contre les élections et les représentants. Quel est le problème ?

La démocratie industrielle

Les élections dans lesquelles nous sommes entraînés dans la société civile mettent l’accent sur le système parlementaire. Ce système est adapté à la domination du capitalisme. Pour cette raison, la « démocratie » a également été transformée [voir aussi l’analyse ancienne, mais encore acérée du politologue marxiste germano-italien Johannes Agnoli, La transformation de la démocratie, (en allemand 1967), Nimègue, 1971].

Au milieu du 19e siècle, Proudhon envisagea un autre système (après ses décevantes expériences parlementaires en 1848, les mêmes expériences que connut Domela Nieuwenhuis en 1888-1891, le premier socialiste au parlement néerlandais).

Proudhon pensait que les travailleurs devaient s’organiser en fonction de leur rôle dans le processus de production, et en dehors du système parlementaire (anticipant l’anarchosyndicalisme). Son idée était de gérer les secteurs industriels dans le cadre d’une démocratie industrielle en dehors de l’Etat.

Droit de vote, représentation, délégation ne sont pas des phénomènes que les anarchistes rejettent. De même, Berthier est conscient que la critique anarchiste du système représentatif n’est pas une critique du principe démocratique.

Le premier est tout simplement très différent de la seconde. La critique se concentre donc sur le contexte capitaliste dans lequel ce principe est appliqué. Le suffrage universel dans une société fondée sur l’inégalité sociale et économique est un piège pour la population, selon Berthier. Le capitalisme cherche avec les élections des « hommes de paille » (les représentants) pour justifier son existence, je dirais.

Si l’inégalité économique et sociale était éliminée et s’il y avait, en plus de la démocratie industrielle, une combinaison d’organes de coordination locaux et supra-locaux (des systèmes de « double liaisons intercommunales »), alors, la question de la démocratie directe ou représentative serait une matière à débat.

Parce que tout le monde comprend que là où le niveau de prise de décision concerne des milliers ou des millions de personnes, la « démocratie directe » est exclue [et à la place des élections, on pourrait envisager le tirage au sort de représentants, et ensemble avec une rotation rapide, un grand nombre de personnes pourraient acquérir de l’expérience).

Eh oui, aussi longtemps que l’inégalité sociale et économique reste le fondement de la société existante, la « démocratie parlementaire » constitue un piège pour la majorité de la population. Comme le disait Élisée Reclus il y a plus de cent ans : Le vote est un renoncement, c’est marcher dans un piège.

Il s’agit donc du contexte, parce que même dans des structures sociales anticapitalistes, dès qu’on a affaire à un grand nombre de personnes, il faudra avoir recours à des représentants, explique Berthier. A cela il ajoute immédiatement ceci : la question est donc de savoir quels sont les pouvoirs de ces représentants, la façon dont ils sont contrôlés et par qui, comment ils peuvent être révoqués, quelle sera la durée de leur mandat quel sera le rythme de la rotation des mandats.

L’Archipel anarchiste

Les élections ne sont pas amusantes, parce que les considérations abordées par Berthier dans sa contribution, n’enlèvent rien à l’ensemble des contributions qui critiquent ce à quoi nous sommes confrontés dans notre réalité sociale : un groupe de clowns qui veulent le pouvoir de tout nous imposer, ou qui, comme larbins du capital, se font payer cher pour leur emploi à temps partiel, comme l’homme politique belge Guy Verhofstadt.

Ces clowns aux Pays-Bas travaillent actuellement pour former un gouvernement pour maintenir la mafia néolibérale qui règne (un clown tel que le politicien néerlandais, ancien premier ministre Jan Peter Balkenende par exemple).

En France il y a la même chose (où certains parlementaires se font offrir des costumes de 7000 euros par des « amis »). Tout cela avec le chantage du choix entre le (néo)libéralisme et le fascisme.

En France, la « Génération ingouvernable », entre autres, s’est élevée contre cela.

D’autres domaines de la lutte sociale sont traités dans Le Monde libertaire, comme les syndicats, la politique environnementale par rapport à la croissance de la population mondiale, les nouvelles internationales. Sur le plan culturel, une grande attention est donnée au cinéma, mais les livres ne sont pas oubliés. Il y a aussi des poèmes proposés par les lecteurs.

Thom Holterman

One Comment leave one →
  1. Bakoenine permalink
    20/04/2017 18:39

    Geen goden, geen verkiezingen – Revolutie!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: